Bài 3 : Khuôn Mẫu Thẻ Làm Sẵn

Các bạn ấn vào đây để lấy khuôn mẫu thẻ sẵn – chỉ cần thêm Logo + Tên + Địa Chỉ + SĐT của mình vào là được

https://www.canva.com/design/DAEn1bZf_8k/share/preview?token=Mncdg5IhWFxxVrYmFQz16g&role=EDITOR&utm_content=DAEn1bZf_8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton